Qobustan ANTIFRIZ

“Shieldex” Antifriz

Shieldex antifrizi monoetilenqlikol (ГОСТ 19710) və sudan (ГОСТ 2874)  ibarət korroziya əmələ gətirməyən, tərkibinə antikorroziya, antioksidləşdirici və köpüklənməyə qarşı aşqarlar, həmçinin rəngləyici əlavə edilmiş məhlul olub, daxili yanma mühərriklərinin soyudulmasında, aşağı və orta temperaturda işləyən soyuducu aparatlarda işçi maye kimi istifadə olunur.

Saxlanma müddəti: 3 il, istehsal tarixindən etibarən (qabın üzərinə bax).

TŞ AZ 35 36601-249-2016

Göstəricinin  adı Əsas göstəricilər
Xarici görünüşü Mexaniki qarışıqları olmayan, şəffaf bircinsli maye
200С-də sıxlığı, q/sm3, az olmamalı 1.080
Başlanğıc kristallaşma temperaturu, 0C, yuxarı olmamalı -38

Fraksiya tərkibi:

–          qaynama başlanğıcı, 0C

–          tərkibin 1500 C-ə qədər qaynayan hissəsi, %, (kütlə) 

100

 

 

50

Metallara (mis, latun, polad, çuqun, alüminium, lehim) korroziyanın təsiri, q/m2 sut., çox olmamalı 0.1

Köpüklənmə, çox olmamalı:

–          köpüyün həcmi, sm3

–          köpüyün davamlılığı, san

25

 

 

2

Rezin məmulatlarının şişməsi, %, çox olmamalı 5
Hidrogen ionlarının göstəricisi, pH mühiti, az olmamalı 7.5

AntifrizAvtomobil