ShieldEX Litol-24

ShieldEX Litol-24

Antifriksion, çox məqsədli, suya davamlı sürtkü bütün hallarda ümumi təyinatlı sürtkülərin, əksər sürtünən hissələrdə isə yüksək temperaturlar üçün ümumi təyinatlı sürtkülərin əvəzləyicisi kimi işlədilə bilər. Litol-24 (universal çoxməqsədli plastik sürtkü) sürtküsü istənilən növ sürtünən hissələrdə – fırlanan və sürtünən yastıqlarda, şarnirlərdə, elektromaşınlarda, yol-tikinti, kənd təsərrüfatı, dağ-mədən və s. maşın-mexanizmlərdə, dişli və digər ötürücülərdə, istiqamətləndiricilərin yağlanmasında istifadə olunur. Nəqliyyat vasitələri və sənaye avadanlıqlarında, həmçinin su nəqliyyat vasitələrində və müxtəlif təyinatlı mexanizmlərin sürtünən hissələrinin yağlanmasında yararlıdır. Yüksək termik, kolloid, kimyəvi və mexaniki stabilliyə, çox yaxşı suyadavamlılığa malikdir. Qızma zamanı qatılaşmır. -40°C-dən +130°С-dək temperatur diapazonunda işləmək iqtidarındadır və temperaturdan asılı olmayaraq elastikliyini saxlayır.
Saxlama müddəti: 5 il, istehsal tarixindən etibarən (qabın üzərinə bax).

1kq / 3kq / 7kq / 16kq / 185kq

ГОСТ 21150-87; NLGI -3

Göstəricinin adı Əsas xüsusiyyətlər
Xarici görünüşü Göy rəngli bircinsli yarımşəffaf krem
Damcıdüşmə temperaturu, °С, aşağı olmamalı 185
Penetrasiya, 25 °С-də с qarışdırılmaqla, mm-1 220-250
Möhkəmlik həddi, Pа (qs/sm2)
20 °С-də  500-1000 (5,0-10,0)
80 °С-də, az olmamalı  200(2,0)
Kolloid stabilliyi, ayrılmış yağın %-i,  çox olmamalı 4
Metallara korroziya təsiri davam gətirir
Buxarlanma, 120 °С-də, %, çox olmamalı 6
Sərbəst qələvilərin NaOH-a hesablanmış kütlə miqdarı, %, çox olmamalı 0,2
Suyun kütlə miqdarı, %,  çox olmamalı yoxdur
Xlorid turşusunda həll olmayan mexaniki qarışıqların kütlə miqdarı , %, çox olmamalı 0,05
Triboloji xassələr, (20±5)°С-də dörddiyircəkli sürtünmə maşında, az olmamalı
qaynaq yükü  (Pc), H (кгс) нагрузка сваривания (Рс), (Нкqs)  2800 (280)
böhran yükü (Рк), H(кqs)  850 (85)
siyrilmə indeksi 100

Ağır TexnikaAğırtexnika-SürtküAvadanlıqAvadanlıq-SürtküGəmiGəmi-SürtküSürtkü Yağı