ShieldEX Solidol-J

ShieldEX Solidol-J

Üumi təyinatlı sürtkü Solidol 60-70º С-dək temperaturlarda işləyən mexanizmlərdə istifadə olunur. Sürtkü maşın və mexanizmlərin, nəqliyyat vasitələrinin, kənd təsərrüfatı texnikasının, əl və qeyri alətlərin, şarnirlərin, azsürətli dişli reduktorların vintli və zəncirli ötürücülərinin nisbətən qaba sürtünən hissələri üçün nəzərdə tutulub. Solidol avtomobillərin geniş işçi temperatur intervalı tələb olunmayan, kobud və mühafizə olunmayan sürtünən hissələrində tətbiq olunur. Yüksək suya davamlılığı və əla tepmeratur-özlülük xüsusiyyətlərinə malikdir, saxlanma zamanı az bərkiyir. Kifayət qədər güclü mexanizmlərdə (podşipniklər, şarnirlər, bloklar və s.) işləmək iqtidarındadır.
Saxlama müddəti: 5 il, istehsal tarixindən etibarən (qabın üzərinə bax).

1kq / 3kq / 7kq / 16kq / 185kq

ГОСТ 1033-79; TŞ  AKİ 3536814-53-2015; DIN 51825 – K2C-20

Göstəricinin adı Əsas xüsusiyyətlər
Xarici görünüşü Açıq qəhvəyidən tünd qəhvəyiyədək rəngə çalan bircins krem
Damcıdüşmə temperaturu, °С, aşağı olmamalı 110
Penetrasiya, 25 °С-də с qarışdırılmaqla, mm-1 230-290
Kolloid stabilliyi, ayrılmış yağın %-i,  çox olmamalı 8
Metallara korroziya təsiri davam gətirir
Sərbəst qələvilərin NaOH-a hesablanmış kütlə miqdarı, %, çox olmamalı 0,2
Suyun miqdarı, %, çox olmamalı 3,0
Mexaniki qarışıqların miqdarı, %, çox olmamal 0,1

Ağır TexnikaAğırtexnika-SürtküGəmiGəmi-SürtküSürtkü Yağı